Go to top

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Firmie W. Lewandowski PHU swoje dane osobowe, w tym naszych kontrahentów i ich pracowników pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzani, przedstawiamy obowiązujące zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Firma W. Lewandowski PHU z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 5 (kod pocztowy: 90-509). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: odo@lewandowski.com.pl.

Cel przetwarzania danych

Realizując swoje funkcje biznesowe, Firma W. Lewandowski PHU przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje:

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem.

art. 6 ust. 1 lit. b (dot. klientów);
art. 6 ust. 1 lit. f (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta).

Potrzeba kontaktu z pracownikami / współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f
Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit. f
Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.

art. 6 ust. 1 lit. c
Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.

Monitoring na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.

art. 6 ust. 1 lit. f
Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie obiektu produkcyjnego Firmy W. Lewandowski PHU jest uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 22 (2) KP).

Prowadzenie działań marketingowych B2B oraz kontakt B2B z obecnymi klientami (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

art. 6 ust. 1 lit. f
W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne.
Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi.

Prowadzenie rekrutacji.

art. 6 ust. 1 lit. a i c (dot. kandydatów na pracowników);
art. 6 ust. 1 lit. a i b (dot. kandydatów na współpracowników)
Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami.

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f  oraz art. 9 ust. 2 lit. b
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.
W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych za wszystkich zatrudnionych w tym okresie.

Rozpowszechnianie wizerunku pracownika/współpracownika na podstawie zgody prawnoautorskiej.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Firma W. Lewandowski PHU będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Firmą W. Lewandowski PHU w zakresie świadczonych usług
 • osobom pracującym w Firmie W. Lewandowski PHU
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym działalność
 • bankom w przypadku prowadzenia rozliczeń,
 • kandydatów do pracy – internetowym portalom rekrutacyjnym.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Firmę W. Lewandowski PHU, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

Osobom, których dane są przetwarzane przez Firmę W. Lewandowski PHU ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Konieczność podania swoich danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wyżej określonych celów.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Firmę W. Lewandowski PHU z wymogów prawa. Aby skorzystać z oferowanych Firmy W. Lewandowski PHU, zostać naszym kontrahentem, klientem lub pracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).

Pliki Cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Strona internetowa lewandowski.com.pl korzysta z plików cookies. Pliki te pozwalają administratorowi na optymalizację zawartości witryny pod kątem potrzeb jego użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również dla pozyskania danych statystycznych tworzących obraz sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

Przeglądarki stron internetowych pozwalają na zablokowania przyjmowania (automatycznej obsługi) plików cookies. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych